De Beweging

De burgerbeweging rond Economy for the Common Good (ECG) startte in 2010 in Oostenrijk en verspreidde zich daarna snel naar andere landen. De beweging is divers, wat wordt weerspiegeld in de structuur:

icon_local_chapter_green 22.50.29.png
Local Chapters en Verenigingen Activisten zijn gegroepeerd in Local Chapters en Associations.
icon_hub_en_green.png
Hubs Internationale teams werken samen rond specifieke onderwerpen.
icon_lighthouse_green.png
CG Bedrijven Bedrijven ondersteunen ECG financieel, werken mee aan en
stellen een Common Good Balance Sheet op.
icon_megaphone_green.png
Ambassadeurs Individuen die hun steun aan ECG willen uitspreken.

 

Hoe zijn we georganiseerd?

 

Honderden individuen, bedrijven, overheidsinstellingen en NGO's zijn actief betrokken bij ECG. Je raakt betrokken door contact op te nemen met een Local Chapter of door een nieuw op te starten. Je kan ook deelnemen aan de themagerelateerde internationale Hubs rond onderwerpen als onderwijs, promotie en verdere ontwikkeling van de Common Good Balans. Bedrijven, overheden of andere organisaties maken de ECG werkelijkheid door een Common Good Balans op te stellen.

Ieder jaar komen afgevaardigden van alle Local Chapters en Hubs samen op de Delegates Assembly. Daar worden wereldwijde afspraken en richtlijnen democratisch afgestemd. Het ECG Management team ondersteunt de verdere internationale uitbouw. 

Lid worden of donaties gebeurt via regionale ECG Associations. Deze wettelijke, financiële en juridische structuren om local chapters en hubs mogelijk te maken worden "ECG verenigingen" genoemd. Deze worden internationaal overkoepeld door de Internationale Federatie.

 

ECG International Structure diagram

 

Over Economy for the Common Good Nederland (ECG Nederland)

ECG Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68948824. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de vereniging is 857661000.

Contactgegevens van de Vereniging

Het contactadres van de vereniging is Lange Groenendaal 70D, 2801LT te Gouda

Het mailadres van ECG Nederland is nederland@ecogood.org 

Doelstellingen ECG Nederland

Economy for the Common Good Nederland (ECG Nederland) is een vereniging die tot doel heeft om de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk te maken. Daarvoor zijn belangrijke structurele veranderingen nodig in het economisch bestel. Het kernidee is dat alle economische handelingen en organisaties de bevordering van het gemeenschappelijke goed, het algemene welzijn, kortom de Common Good, nastreven. In een Common Good economie gaat het de actoren primair om het bevorderen van een aantal fundamentele ethische waarden binnen de economie. Deze ethische waarden zijn: fundamentele (mensen)rechten, sociale gerechtigheid, ecologische duurzaamheid en democratisering.

De doelstellingen van ECG Nederland zijn gebaseerd op het gedachtengoed van de internationale beweging Economy for the Common Good en de daarbij behorend Common Good Matrix. De Common Good Matrix is een model voor de organisatieontwikkeling en evaluatie van zowel ondernemingen als publieke instellingen. Het beoordeelt en scoort de bijdrage aan het algemeen welzijn, de Common Good. De vereniging streeft ernaar haar doelen te bereiken door:

 • het organiseren van lezingen, cursussen, workshops en symposia en door het geven van voorlichting en scholing.

 • het verrichten van ethische consultancy, auditing en non-financial reporting waar de Common Good Matrix wordt toegepast

Hoofdlijnen beleidsplan ECG Nederland

ECG Nederland kent 3 aandachtsgebieden en bijbehorende centrale doelstellingen, welke in lijn staan met de doelstellingen van de internationale ECG beweging:

 1. Educatie: de basis leggen voor een nieuwe economische theorie en bijbehorend onderwijs.

 2. Economie: het bevorderen van en ondersteuning bieden bij de overgang naar een andere ethische wijze van bedrijfsvoering.

 3. Politiek: het hervormen van het juridische kader voor de economie.

Economy for the Common Good Nederland legt voor de huidige strategie (2022 t/m 2025) de focus op de beïnvloeding van de manier van bedrijfsvoering in Nederland. Hiertoe wordt contact gezocht met bedrijven, NGO’s, onderwijsinstellingen en gemeenten. Dit betekent dat educatie en politiek in de komende jaren minder aandacht krijgen. Deze keuze is gemaakt omdat ECG Nederland zich in een pioniersfase bevindt en zich wil ontwikkelen tot een professionele organisatie die continuïteit kan bieden aan haar leden en zo met haar leden meer impact kan hebben in de samenleving.

Daarnaast komt deze focus ook voort uit haar leden. Een verkenningsronde die het bestuur in 2019 onder haar leden heeft gehouden bevestigde deze doelstellingen. Uit deze verkenningsronde kwamen drie prioriteiten naar voren. Deze prioriteiten zijn:

 • Ten eerste een verbetering van de bestuurlijke structuur, zodat een betere samenwerking en communicatie mogelijk wordt tussen het bestuur en de bestaande organen (chapters, hubs en leden) door het faciliteren en gezamenlijk opzetten van belangrijke acties.

 • Ten tweede een versterking van de interne organisatie, met name het professionaliseren van de organisatie.

 • Ten derde het vergroten van de bekendheid in Nederland. Een goede positionering van ECG Nederland zal een impuls geven aan de professionalisering van de organisatie.

Bestuursfuncties en namen van de bestuurders

Het bestuur van ECG Nederland kent de volgende 3 functies, welke zijn bekleed door de daarbij genoemde personen:

 • Voorzitter: Estefanía Matesanz Medina

 • Penningmeester: Lukas Held

 • Secretaris: Erik Roest

Beloningsbeleid ECG Nederland

Bestuursleden werken voor de vereniging op basis van vrijwilligheid. Ze krijgen voor de in hun hoedanigheid als bestuurder verrichte werkzaamheden feitelijk geen andere beloning dan een vergoeding voor de door hun gemaakte “out of pocket” kosten. Volgens de statuten mogen bestuursleden beperkte vacatiegelden ontvangen. Een voorbeeld van vacatiegeld is een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. In de praktijk is dit echter nog niet voorgekomen.

De vereniging heeft momenteel geen personeel in dienst maar het bestuur is, met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, wel bevoegd tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten. Met het streven de vereniging te professionaliseren is het de verwachting dat in de toekomst personeel in deeltijd in dienst zal treden bij ECG Nederland. Op deze manier kan de continuïteit in bepaalde werkzaamheden zoals communicatie, IT-ondersteuning en ledenwerving worden gewaarborgd.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Tijdens het eerste halfjaar van 2022 hebben de vele activiteiten die zijn ontwikkeld geen of nauwelijks impact gehad op de financiële positie van de Vereniging. Tevens hebben de baten van de activiteiten die hebben plaatsgevonden een non-financiële impact. Hier volgt een overzicht van de activiteiten die de Vereniging in 2022 heeft verricht:

Nieuwe Strategische Richting

In februari hebben we als Bestuur stil gestaan bij onze lange termijn strategie en hebben we deze geherdefinieerd. In deze nieuwe strategie willen we een grote slag maken in het professionaliseren van onze Vereniging. We hebben ons gerealiseerd dat, als we onze ambities willen waarmaken, een gedeelte van onze capaciteit naast vrijwilligers zal moeten bestaan uit een klein team in (deeltijd-) dienst. Deze aanpassing aan onze corporate governance-structuur zal fondsen vereisen die niet gedekt kunnen worden uit de ledencontributies.

Fondsenwerving

Om de nieuwe strategische richting te implementeren hebben we fondsen nodig. Hiervoor is het Bestuur en Jolanda van der Veen in gesprek met professionele fondsenwervers. We verwachten in het vierder kwartaal van het jaar aan de slag te kunnen gaan met de fondswervingstrategie.

Lokale plannen

In alle 3 actieve Chapters (Amsterdam, Brabant en Friesland) zijn verschillende contacten gelegd en nieuwe bedrijven benaderd om het gedachtengoed van ECG Nederland te verspreiden.

Internationale wetenschappelijk conferentie

In maart hebben we als nationaal Chapter een belangrijke rol gespeeld in de Internationale ECG Conferentie in Valencia, Spanje. Jacqueline Hofstede, trekker van het ECG-Chapter Noord heeft twee praktijkcases vanuit Nederland gepresenteerd, nieuwe relaties gelegd met relevante wetenschappers en Nederland gepromoot als kandidaat-“Hostland” van ECG-IC 2024. Achterliggend doel is de ECG in Nederland zo verder te promoten als holistische gezamenlijke aanpak voor ondernemingen en overheden ten behoeve van de SDG’s en Brede Welvaart. Hiernaast hebben we Nederland sterk gepromoot als kandidaatland voor de volgende Internationale Wetenschappelijk Conferentie in 2024.

Building Better Business Programma

In april is de tweede cohort gestart van het Building Better Business programma, een samenwerking tussen Gemeente Amsterdam/Amsterdam Impact, BCorp Lab en ECG, met ondersteuning van KplusV. Het programma biedt voor MKB-ondernemingen actief in de regio Amsterdam de kans om handvatten te krijgen om een purpose gedreven onderneming te worden. Het traject duurt een half jaar en kan leiden tot certificering inclusief financiële ondersteuning van Gemeente Amsterdam/Amsterdam Impact. Het ECG-traject is geleid door Jolanda van der Veen en Irene Műller.

​​​​​​​Uitreiking certificaten

In maart zijn ECG certificaten uitgereikt aan Baril Coatings en Snew. Deze twee bedrijven hebben in de periode 2019 – 2020 het auditproces doorlopen en afgerond om te komen tot een Common Good Balans aan de hand van de door ECG verstrekte documentatie en modellen. Het hele traject is gerealiseerd onder leiding van een werkgroep van ECG-Chapter Brabant. Tijdens de uitreiking was de Gemeente Boxtel aanwezig. Verschillende presentaties en toespraken werden gegeven door ECG-Chapter Brabant, Nico Bulter, Anne-Marie Spierings, portefeuille Energie, Circulaire Economie en Milieu en Estefanía Matesanz als voorzitter ECG NL

Federation Members Counsel

In mei heeft Jacqueline Hofstede deelgenomen aan de Federation Members Counsel in München. Als vertegenwoordiger van ECG Nederland heeft zij gestemd voor een verlaging van de nationale contributie aan de Federatie. Ook hebben we ons hier verder kunnen voorbereiden voor de kandidatuur van Nederland voor het houden van de tweejaarlijkse wetenschappelijke ECG-conferentie.

Estefanía Matesanz Medina, voorzitter ECG Nederland

Financiële verantwoording

Toelichting op het boekjaar lopend van juli 2021 tot en met juni 2022

De vereniging Economy for the Common Good Nederland kent voor het boekjaar juli 2021 tot en met juni 2022 geen grote uitgaven of bijzonder inkomsten. Het inkomen van € 1.862,70 is volledig afkomstig uit de ledenbijdragen. De vereniging kent in 2022 43 leden.

Tegenover de inkomsten stonden in het boekjaar € 480,42 aan uitgaven. Deze uitgaven bestonden voor een derde uit de lidmaatschapsbijdrage welke Economy for the Common Good Nederland betaalt ter ondersteuning van de internationale organisatie Economy for the Common Good. Hieronder worden de uitgaven nader gespecificeerd:

Uitgaven 2021.jpg

De balans van ECG Nederland ziet er per ultimo juni 2022 als volgt uit:

balans 2021.jpg

​​​​​​​Aan het begin van het boekjaar was het banksaldo gelijk aan € 6.395,53. De netto inkomsten, berekend als inkomsten minus uitgaven, bedroegen in het boekjaar € 1.382,28. Hiermee is het banksaldo per ultimo juni 2022 gelijk aan € 7.777,81.

De vereniging kende per ultimo juni 2022 geen financiële schulden.

Lukas Held, penningmeester ECG Nederland.